Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmLàm thế nào để tính toán nợ ròng bằng cách sử dụng Excel?

Trong định giá doanh nghiệp như trong kế toán doanh nghiệp, nhiều số liệu được sử dụng để đánh giá giá trị của một doanh nghiệp và khả năng tạo ra lợi nhuận trong khi đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Một trong những cách đơn giản nhất để đánh giá tình hình tài chính của một công ty là tính toán khoản nợ ròng của công ty . Nợ ròng được tính bằng cách cộng tất cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty và trừ đi các tài sản hiện tại . Con số này phản ánh khả năng của một công ty để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình đồng thời chỉ sử dụng những tài sản được thanh lý một cách dễ dàng.
 
Làm thế nào để tính toán nợ ròng bằng cách sử dụng Excel?
 
Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm. Thông thường, chúng bao gồm các hạng mục như các khoản phải trả và các hóa đơn cho nguồn cung cấp và chi phí vận hành . Các khoản nợ dài hạn được hoàn trả trong thời gian dài hơn, như thế chấp, cho vay và cho thuê vốn . Tài sản hiện tại đề cập đến số tiền mà một công ty sẵn sàng trả hết nợ. Do đó, tài sản hiện tại chỉ bao gồm tiền mặt hoặc tương đương tiền , chẳng hạn như cổ phiếu, chứng khoán có thể bán được , các khoản phải thu và các tài sản thanh khoản khác . Tất cả thông tin cần thiết để tính toán nợ ròng có sẵn trên bảng cân đối kế toán của công ty.
 
Để tính nợ ròng bằng Microsoft Excel , kiểm tra bảng cân đối để tìm thông tin sau: tổng nợ ngắn hạn, tổng nợ dài hạn và tổng tài sản hiện tại. Nhập ba mục này vào các ô từ A1 đến A3. Trong ô A4, nhập công thức "= A1 + A2-A3" để trả nợ ròng.
 
Ví dụ, giả sử công ty ABC có các khoản nợ ngắn hạn bao gồm 10.000 đô la chi phí hoạt động và 30.000 đô la trong các khoản phải trả. Các khoản nợ dài hạn của nó bao gồm khoản vay ngân hàng 100.000 đô la và một hợp đồng thuê thiết bị trị giá 25.000 đô la. Tài sản hiện tại của nó bao gồm 75.000 đô la tiền mặt và 150.000 đô la trong tài sản có thể bán được. Bảng cân đối liệt kê các tổng phụ cho ba loại này là $ 40,000, $ 125,000 và $ 225,000, tương ứng. Sử dụng Excel, kế toán doanh nghiệp xác định rằng khoản nợ ròng là $ 40,000 + $ 125,000 - $ 225,000, hoặc - $ 60,000, cho biết rằng doanh nghiệp có đủ tiền để trả hết tất cả các khoản nợ của mình nếu tất cả chúng đều đồng thời đến hạn.
 
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn