Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmLàm cách nào để tính GDP với Phương pháp thu nhập?

Cách tiếp cận thu nhập để đo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dựa trên thực tế kế toán rằng tất cả các khoản chi tiêu trong nền kinh tế phải bằng tổng thu nhập phát sinh từ việc sản xuất tất cả hàng hóa và dịch vụ kinh tế. Nó cũng giả định rằng có bốn yếu tố chính của sản xuất trong một nền kinh tế và tất cả các khoản thu phải đi đến một trong bốn nguồn này. Vì vậy, bằng cách thêm tất cả các nguồn thu nhập với nhau, một ước tính nhanh chóng có thể được thực hiện trong tổng giá trị sản xuất của hoạt động kinh tế trong một khoảng thời gian. Các điều chỉnh sau đó phải được thực hiện cho các khoản thuế, khấu hao và các khoản thanh toán yếu tố nước ngoài.
 
Làm cách nào để tính GDP với Phương pháp thu nhập?
 

Cách tính GDP

Nói chung có hai cách để tính GDP: cách tiếp cận chi tiêu và cách tiếp cận thu nhập. Mỗi cách tiếp cận này có vẻ gần đúng với giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm).
 
Sự khác biệt chính giữa mỗi cách tiếp cận là điểm khởi đầu của nó. Cách tiếp cận chi tiêu bắt đầu bằng số tiền chi cho hàng hóa và dịch vụ. Ngược lại, cách tiếp cận thu nhập bắt đầu với thu nhập kiếm được (tiền lương, tiền thuê, lãi, lợi nhuận) từ việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ.
 
( Hiểu sâu hơn về phương pháp chi tiêu, đọc:  Làm cách nào để tính GDP với Phương pháp Chi tiêu? )

Công thức tiếp cận thu nhập

Có thể biểu thị công thức tiếp cận thu nhập theo GDP như sau: Tổng thu nhập quốc gia + Thuế bán hàng + Khấu hao + Thu nhập từ yếu tố nước ngoài ròng . Tổng thu nhập quốc gia bằng tổng của tất cả tiền lương cộng với tiền thuê cộng với lãi và lợi nhuận.
 
Một số nhà kinh tế thách thức khái niệm bao gồm thuế bán hàng trong công thức GDP dựa trên cơ sở thuế không có hiệu quả. Họ nghĩ rằng nó nên trừ đi tổng sản lượng thay vì thêm vào nó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sử dụng cách tiếp cận thu nhập bao gồm thuế bán hàng.
 
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn