Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmHàm DB function trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của DB  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về khấu hao của một tài sản trong một thời gian xác định bằng cách sử dụng phương pháp cân bằng cố định giảm.
 
cú pháp
 
DB (chi phí, cứu hộ, cuộc sống, thời gian, [tháng])
 
Cú pháp DB hàm có đối số sau:
 
Chi phí     bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.
 
Salvage     buộc. Các giá trị ở phần cuối của sự mất giá (đôi khi được gọi là giá trị trục vớt tài sản).
 
Cuộc sống     buộc. Số lượng thời gian qua mà tài sản đó đã được khấu hao (đôi khi được gọi là thời gian hữu dụng của tài sản).
 
Thời gian     bắt buộc. Thời kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Thời gian phải sử dụng các đơn vị tương tự như cuộc sống.
 
Tháng     Tùy chọn. Các số tháng trong năm đầu tiên. Nếu tháng là bỏ qua, nó được giả định là 12.
 
Các chú thích
 
Các phương pháp số dư giảm dần cố định tính khấu hao là một tỷ lệ cố định. DB sử dụng các công thức sau đây để tính khấu hao cho một khoảng thời gian:
 
(Chi phí - tổng khấu hao từ các kỳ trước) * Tỷ lệ
 
Ở đâu:
 
tỷ lệ = 1 - ((cứu hộ / chi phí) ^ (1 / cuộc sống)), làm tròn đến ba chữ số thập phân
 
Khấu hao cho các giai đoạn đầu tiên và cuối cùng là một trường hợp đặc biệt. Trong giai đoạn đầu tiên, DB sử dụng công thức này:
 
chi phí * Giá * tháng / 12
 
Trong giai đoạn cuối cùng, DB sử dụng công thức này:
 
((Chi phí - tổng khấu hao từ các kỳ trước) * rate * (12 - tháng)) / 12
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= DB (A2, A3, A4,1,7) Khấu hao trong năm đầu tiên, với chỉ 7 tháng tính $ 186,083.33
= DB (A2, A3, A4,2,7)
Khấu hao trong năm thứ hai
$ 259,639.42
= DB (A2, A3, A4,3,7) Khấu hao trong năm thứ ba $ 176,814.44

 

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn