Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmĐịnh khoản TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

 
Hướng dẫn hạch toán, định khoản tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước là Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.
 
 Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, có 9 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
 
Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3:
 
+ Tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra.
+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
- Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu.
- Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân.
- Tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên.
- Tài khoản 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất.
- Tài khoản 3338 - Các loại thuế khác.
- Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.
 
Kết cấu của tài khoản 333
 
Bên Nợ Bên Có
- Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;
 
- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước;
 
- Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;
 
- Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.
- Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;
 
- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
Số dư bên Có:
 
Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
 
 
Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan tài khoản 333:
 
 - Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản cho nhiều kỳ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112 (Tổng số tiền nhận được)
 
     Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Theo giá chưa có thuế GTGT)
 
     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331).
 
- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu kinh doanh cho thuê hoạt động tài sản của kỳ kế toán sau, ghi:
 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện
 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).
 
- Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản cho nhiều kỳ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,. . . (Tổng số tiền nhận được)
 
     Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tổng số tiền nhận được).
 
- Cuối mỗi kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117)
 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
 
- Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ về cho thuê hoạt động TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc bất động sản đầu tư không thực hiện (nếu có), ghi:
 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Giá chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Số tiền thuế GTGT của hoạt động cho thuê tài sản không thực hiện)
 
     Có các TK 111, 112,. . . (Tổng số tiền trả lại).
 
- Căn cứ Hoá đơn GTGT khi đưa hàng hoá, dịch vụ đi đổi, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và thuế GTGT, ghi:
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế GTGT)
 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đưa đi trao đổi).
 
- Trường hợp vật tư, hàng hoá nhận được do trao đổi đưa về để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhận được do trao đổi sẽ không được tính khấu trừ và phải tính vào giá trị vật tư, hàng hoá nhận về do trao đổi, ghi:
 
Nợ các TK 152, 153, 156,. . . (Tổng giá thanh toán)
 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán).
 
 - Cuối kỳ, căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
 
Nợ TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331).
 
Trên đây mới chỉ là một số ví dụ điển hình về tài khoản 333 còn nhiều tài khoản khác bạn cần nắm vững. Bạn yếu kém phần nguyên lý kế toán hãy đăng ký tham gia ngay một khoá học nguyên lý kế toán tại KẾ TOÁN HÀ NỘI
 
Chúc bạn thành công !
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn